افراد آنلاین 154
تعداد بازدیدکنندگان 652242
بازگشت 

نام دوره

ساعت

دوره حسابداری مقدماتی

16 18 روزهای فرد

دوره های حسابداری مقدماتی

18 20 روزهای فرد

دوره های حسابداری مقدماتی

16 18 روزهای زوج

دوره جامع حسابداری مالی پیشرفته

16 18 روزهای فرد

دوره جامع حسابداری مالی پیشرفته

18 20 روزهای فرد

دوره جامع حسابداری مالی پیشرفته

16 18 روزهای زوج

دوره جامع حسابداری مالی پیشرفته

18 20 روزهای زوج

دوره نرم افزارهای حسابداری

16 18 روزهای فرد

دوره نرم افزارهای حسابداری

16 20 روزهای فرد

دوره نرم افزارهای حسابداری

16 18 روزهای زوج

دوره نرم افزارهای حسابداری

18 20 روزهای زوج

حسابداری پیمانکاری

16 18 روزهای فرد

قوانین کار و امور اجتماعی وتامین اجتماعی

16 18 روزهای فرد

صورت های مالی اساسی

16 18 روزهای زوج

تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد

16 18 روزهای زوج

قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های آن

16- 18  روزهای فرد

قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های آن

16 18 روزهای فرد

حسابداری شرکتهای تولیدی و بازرگانی

18 - 20 روزهای فرد

حسابداری صنعتی

8 - 16 روز پنج شنبه ها

وره MBA با گرایش مدیریت مالی

18 20 روز چهار شنبه

مدیریت سرمایه گذاری در بورس

18 20 روزدوشنبه

مدیریت سرمایه گذاری در بورس

18 20 روزپنج شنبه

حسابرسی

18 20 روزهای زوج

حسابداری مدیریت

18 20روزهای زوج

استانداردهای حسابداری

18 20روزهای زوج

صفحه بعدی صفحه قبلی