افراد آنلاین 82
تعداد بازدیدکنندگان 652212
بازگشت 

 

نام دوره

زمان برگزاری

کاربرد قانون مالیات های مستقیم و نگارش دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی

5 تیرماه 97

حسابداری مقدماتی

نیمه دوم تیرماه 97

حسابداری جامع مالی پیشرفته (کاربردی )

نیمه دوم تیرماه 97

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

نیمه دوم تیرماه 97

 

صفحه بعدی صفحه قبلی